statelevel

54th statelevel elocution contest 2015-16      

नवम्बरमासस्य 21-22 तमयोःदिनाङ्कयोःराष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानस्यमानितविश्वविद्यालयस्यवेदव्यासपरिसरेअखिलभारतीयस्पर्धायाःअङ्गभूततयाद्विदिवसीयहिमाचलराज्यस्तरीयशास्त्रीयस्पर्धापरिसरप्राचार्याणाम्आचार्यलक्ष्मीनिवासपाण्डेयमहाभागानाम्आध्यक्ष्येआयोजिता ।तत्र 21-11-2015 तमेदिनाङ्केपरिसरस्यभरतमण्डपेउत्तराखण्डविश्वविद्यालयात्समागतैःनिर्णायकैःडॉ. रतनलाल-डॉमनोजकिशोरपन्त-डॉ. दमोदरपरगाई-डॉ. मञ्जुनाथभट्टवर्यैः तथा परिसरप्राचार्यैराचार्यलक्ष्मीनिवासपाण्डेयमहोदयैःतथा राज्यस्तरीयस्पर्धासंयोजकैःडॉ. पी.वी.बी.सुब्रह्मण्यममहोदयैःमातुःसरस्वत्याःचित्रस्यसमक्षंदीपकप्रज्वालनेनकार्यक्रमस्यास्यसमुद्घाटनंजातम् । उद्घाटनानन्तरंनिम्नलिखिताःस्पर्धाःप्रचलिताः–

  1. गीताकण्ठपाठः
  2. अमरकोषकण्ठपाठः
  3. धातुकण्ठपाठः
  4. अष्टाध्यायीकण्ठपाठः
  5. व्याकरणशलाका
  6. ज्योतिषशलाका
  7. साहित्यशलाका
  8. वेदान्तशलाका
  9. अक्षरश्लोकी
  10. समस्यापूर्तिः

कानिचनदृश्यानि